Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Cuộc thi tìm hiểu luật phòng, chống ma túy

Thứ tư, 16/08/2023, 08:29:08 Lượt xem: 636

THỂ LỆ  CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

(Ban hành kèm Quyết định số:3889/QĐ-BCĐ ngày 06 tháng 06 năm 2023 của Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi)

Điều 1. Tên gọi, phạm vi tổ chức, đối tượng dự thi, đơn vị tổ chức Cuộc thi 

1.Tên gọi: Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy. 

2. Phạm vi tổ chức: Phát động, tổ chức trên phạm vi toàn quốc. 

3. Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc ở Việt Nam (sau đây gọi là thí sinh). Trừ các cá nhân tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị thiết kế phần mềm website hoặc trực tiếp vận hành phục vụ Cuộc thi. 

4. Đơn vị Tổ chức Cuộc thi 

Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi được thành lập theo Quyết định số 1172/QĐ-BCA ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an. 

Điều 2. Mục đích của Cuộc thi 

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy cho cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân trên phạm vi cả nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài sinh sống, làm việc và học tập tại Việt Nam; góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức xã hội trong thực hiện pháp luật về phòng, chống ma túy.  

2. Cuộc thi là một hoạt động thiết thực góp phần triển khai Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành thống nhất, đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả trên phạm vi cả nước. 

Điều 3. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức Cuộc thi 

1. Nội dung: Tìm hiểu các quy định của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm:

- Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/03/2021 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. 

- Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; 

- Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy;  

- Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.  

2. Hình thức 

a) Thi trực tuyến: Thi trực tuyến trên wesite và đường link, banner trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử các ban, bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã; trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đặt đường link, banner, logo trên các website của cơ quan báo, đài trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. 

b) Thi viết: Bài viết tay, đánh máy hoặc bằng ngôn ngữ dưới định dạng dễ tiếp cận dành cho người khiếm thị. 

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi 

Cuộc thi được tổ chức trong thời gian 03 tháng, bắt đầu từ 8h00 ngày 20/7/2023 đến 23h59 ngày 19/10/2023. Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, Ban Tổ chức đồng thời tổ chức 03 vòng thi trực tuyến trên website: 

Vòng 1: Từ 8h00 ngày 20/7/2023 đến 23h59 ngày 19/8/2023; 

Vòng 2: Từ 8h00 ngày 20/8/2023 đến 23h59 ngày 19/9/2023; 

Vòng 3: Từ 8h00 ngày 20/9/2023 đến 23h59 ngày 19/10/2023. 

Điều 4. Cơ cấu giải thưởng 

1. Giải tập thể: Tổng kết Cuộc thi, Ban Tổ chức đề nghị Ban Chỉ đạo xét, trao giải tập thể cho tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; Công an các đơn vị, địa phương, với các mức như sau:

- 05 giải Nhất: Bằng khen của Bộ Công an, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng/giải. 

- 15 giải Nhì: Bằng khen của Bộ Công an, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị 07 triệu đồng/giải. 

- 25 giải Ba: Bằng khen của Bộ Công an, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 05 triệu đồng/giải. 

2. Giải cá nhân hình thức thi viết: Căn cứ kết quả dự thi của thí sinh, Ban Tổ chức đề nghị Ban Chỉ đạo xét, trao giải cá nhân với các mức như sau: 

- 01 giải Đặc biệt: Bằng khen của Bộ Công an, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng/giải. 

- 05 giải Nhất: Bằng khen của Bộ Công an, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 06 triệu đồng/giải. 

 - 15 giải Nhì: Bằng khen của Bộ Công an, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 03 triệu đồng/giải. 

- 20 giải Ba: Giấy khen của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 02 triệu đồng/giải. 

 - 30 giải Khuyến khích: Giấy khen của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 01 triệu đồng/giải. 

3. Giải cá nhân hình thức thi trực tuyến: Căn cứ kết quả dự thi của thí sinh, Ban Tổ chức đề nghị Ban Chỉ đạo xét, trao giải cá nhân với các mức sau: 

a) Giải cá nhân mỗi vòng thi trực tuyến gồm: 

- 03 giải Nhất: Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 05 triệu đồng/giải. 

- 05 giải Nhì: Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 03 triệu đồng/giải. 

- 10 giải Ba: Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 02 triệu đồng/giải. 

- 15 giải Khuyến khích: Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 01 triệu đồng/giải. 

b) Giải cá nhân Cuộc thi trực tuyến (giải chung cuộc): 

- 01 giải Đặc biệt: Bằng khen của Bộ Công an, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng/giải. 

- 05 giải Nhất: Bằng khen của Bộ Công an, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 06 triệu đồng/giải. 

 - 15 giải Nhì: Bằng khen của Bộ Công an, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 03 triệu đồng/giải. 

- 20 giải Ba: Giấy khen của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 02 triệu đồng/giải. 

 - 30 giải Khuyến khích: Giấy khen của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 01 triệu đồng/giải. 

c) 20 giải phụ: Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 500 nghìn đồng/giải. 

4. Tăng giá trị giải thưởng: Căn cứ kết quả Cuộc thi và nguồn kinh phí, Ban Chỉ đạo Cuộc thi được xem xét, quyết định:  

a) Tăng giá trị giải thưởng, quà tặng (hiện vật) của Cuộc thi cho các thí sinh, tập thể đạt giải. 

b) Trao tặng Bằng khen, Cúp lưu niệm, Giải thưởng động viên cho một số trường hợp đặc biệt khác. 

 5. Giá trị giải thưởng và các vấn đề liên quan được thực hiện theo quy định của Thể lệ Cuộc thi do Ban Tổ chức công bố. Người nhận giải thưởng có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước. 

Điều 5. Cách thức dự thi viết 

1. Câu hỏi hình thức thi viết và cơ cấu điểm  

Câu 1: Sự cần thiết ban hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021? Nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật? 

Câu 2: Liên hệ công tác phòng, chống ma túy tại đơn vị hoặc địa phương nơi cư trú? Trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021? 

* Cơ cấu điểm: Thang điểm 100 

Câu 1: 50 điểm 

I. Sự cần thiết phải ban hành Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021: 20 điểm 

II. Nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021: 20 điểm 

III. Điểm mới của Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021: 10 điểm 

Câu 2: 40 điểm 

I. Liên hệ công tác phòng, chống ma túy tại đơn vị hoặc địa phương nơi cư trú: 20 điểm 

II. Liên hệ với bản thân trong việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy: 20 điểm 

Hình thức: 10 điểm 

2. Quy định về bài dự thi viết 

a) Thí sinh dự thi độc lập (cá nhân) hoặc theo nhóm (đối đa không quá 05 người); ngôn ngữ trình bày bằng tiếng Việt trên giấy A4; hình thức viết (đánh máy, viết tay hoặc bằng ngôn ngữ dưới định dạng dễ tiếp cận dành cho người khiếm thị). Bài dự thi đóng thành quyển, bìa cứng, trang bìa ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy; họ tên, năm sinh, dân tộc, đơn vị công tác, số điện thoại liên hệ. Trường hợp bài dự thi của nhóm tác giả thì ghi đầy đủ thông tin vào trang lót của bài thi. 

b) Bài dự thi trình bày rõ ràng, sạch đẹp, có tư liệu, hình ảnh minh họa, phong phú, sinh động, phù hợp với nội dung, đầu tư công phu; có bố cục chặt chẽ, bám sát chủ đề; các thông tin trích dẫn đảm bảo tính chính xác và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

c) Thời gian nhận bài dự thi: Trước 17h00 ngày 19/10/2023 theo dấu của bưu điện. Nơi nhận bài dự thi: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – 499 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội (Ngoài bì ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy). 

d) Bài dự thi không mang nội dung truyền bá tư tưởng sai lệch về công tác phòng, chống ma túy. Bài dự thi không vi phạm bản quyền. Nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng. Trường hợp vi phạm các quy định  trên sẽ bị hủy bài dự thi. 

đ) Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi. Người dự thi đồng ý cho Ban Tổ chức công bố, sử dụng các bài dự thi để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy.  

Điều 6: Cách thức dự thi trực tuyến và phương pháp tính điểm 

1. Câu hỏi thi trực tuyến 

- Bộ câu hỏi thi trực tuyến gồm 175 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án đúng và 5 câu hỏi tình huống (được trình bày dưới dạng video clip) được đăng tải trên địa chỉ website https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn

- Bộ đề thi: Máy tính sẽ tự động lựa chọn bộ đề thi trong bộ câu hỏi cho từng lượt tham gia dự thi. Trong đó: 

+ Vòng thi tháng: Bộ đề thi gồm 20 câu hỏi  

+ Vòng thi chung cuộc: Bộ đề thi gồm 30 câu hỏi 

2. Cách thức dự thi 

Bước 1: Sử dụng các thiết bị đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng...) có kết nối Internet truy cập website https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn hoặc đường link website Cuộc thi đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an http://bocongan.gov.vn/, Cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy https://pcmatuy.bocongan.gov.vn/ và trang/cổng thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tham dự Cuộc thi và làm theo hướng dẫn của Ban Tổ chức. 

Bước 2: Sau khi truy cập website Cuộc thi, thí sinh lựa chọn tham gia vòng thi tháng hoặc Cuộc thi chung cuộc thì bấm vào nút  “tham gia thi”; màn hình sẽ hiển thị cửa sổ để đăng nhập Cuộc thi; thí sinh nhập Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số định danh cá nhân hệ thống sẽ kiểm tra trong cơ sở dữ liệu, Trường hợp dữ liệu đã có trong hệ thống thí sinh kiểm tra lại thông tin, đầy đủ thì xác nhận và vào thi. Trường hợp thí sinh thi lần đầu thí sinh phải điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào các trường thông tin đã được mặc định, bao gồm: 

(1) Họ và tên; 

(2) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số định danh cá nhân; 

(3) Số điện thoại liên lạc;  

(4) Địa chỉ thường trú/tạm trú (quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh - tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương); 

(5) Đơn vị công tác (đối với thí sinh đang công tác trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập). 

(6) Lớp và trường (đối với thí sinh là học sinh, sinh viên) 

Sau khi điền đầy đủ các thông tin nêu trên, thí sinh nhập mã xác nhận bảo mật (được tạo ngẫu nhiên do máy chủ cung cấp và chọn nút “vào thi” để bắt đầu trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra. Ban Tổ chức không giới hạn số lượt tham gia dự thi. 

Bước 3: Thí sinh lựa chọn 01 đáp án đúng/01 câu hỏi để trả lời; bấm nút “Tiếp tục” để trả lời hết 30 câu hỏi của Cuộc thi trực tuyến chung cuộc hoặc 20 câu hỏi của các vòng thi. Câu hỏi sẽ do máy tính lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi. 

Trường hợp thí sinh chưa hài lòng về câu trả lời, thí sinh có thể bấm vào nút “quay lại” để thay đổi lựa chọn đáp án của mình. 

Bước 4: Sau khi trả lời xong các câu hỏi, thí sinh bấm vào nút “xác nhận” để nộp bài dự thi. Thời gian làm bài vòng thi tháng là 30 phút; Cuộc thi chung cuộc là 40 phút.  

3. Cách thức tính điểm 

a) Cuộc thi chung cuộc gồm 30 hỏi tương ứng với 30 điểm, mỗi một câu trả lời đúng thí sinh sẽ được tính 01 điểm. 

b) Các vòng thi tháng gồm 20 câu hỏi tương ứng với 20 điểm, mỗi một câu trả lời đúng thí sinh sẽ được tính 01 điểm. 

* Lưu ý: Thí sinh có thể tham gia đồng thời Cuộc thi chung cuộc và các vòng thi tháng.  

Điều 7. Cách xét giải, điều kiện đạt giải, trao giải thưởng 

1. Cách thức xét giải, điều kiện đạt giải 

a) Đối với giải thưởng cho tập thể (tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương; quận/ huyện /thị xã/ thành phố thuộc tỉnh; Công an các đơn vị, địa phương) sẽ được Ban Chỉ đạo Cuộc thi xét giải căn cứ vào đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch phát động Cuộc thi, tổng số lượng thí sinh tham gia dự thi và tổng số điểm của các thí sinh tham gia Cuộc thi thuộc tập thể đó (ưu tiên số lượng người tham gia dự thi). Ban Chỉ đạo Cuộc thi căn cứ thành tích của tập thể nào cao hơn để trao giải thưởng từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại Thể lệ này. 

- Trường hợp số tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; quận/ huyện/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh; cơ quan, đơn vị Công an (từ 02 tập thể trở lên) có tổng số lượng thí sinh tham gia dự thi và tổng số điểm làm bài dự thi của các thí sinh bằng nhau, Ban Chỉ đạo Cuộc thi sẽ căn cứ vào tiêu chí số lượng thí sinh thuộc  tập thể nào có cá nhân đạt giải cao, sẽ được xếp thứ tự trao giải cao hơn. 

- Giải thưởng tập thể chỉ xét trao giải cho các đơn vị đăng ký phát động cuộc thi tại địa chỉ website: https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn 

b) Đối với giải thưởng cá nhân của Cuộc thi chung cuộc hoặc các vòng thi tháng, kết quả thi cuối cùng được tính cho lần làm bài dự thi có điểm số cao nhất trong ba lượt thi của thí sinh.  

- Thí sinh đạt giải là thí sinh có số câu trả lời trắc nghiệm đạt điểm số cao nhất và thời gian trả lời ngắn nhất Cuộc thi chung cuộc hoặc các vòng thi tháng.  

- Thứ tự xếp giải sẽ được Ban Tổ chức xếp từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại Thể lệ này. 

- Trong trường hợp Cuộc thi chung cuộc hoặc các vòng thi tuyến trực tháng có số thí sinh dự thi (từ 02 người trở lên) có bài dự thi đạt điểm số bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ căn cứ các tiêu chí: Số câu trả lời đúng, thời gian trả lời nhanh và số lượt tham gia nhiều hơn, thời điểm thí sinh gửi bài dự thi sớm hơn để xếp hạng (thời điểm thí sinh gửi bài dự thi được tạo bản ghi trong hệ thống phần mềm, dữ liệu tiếp nhận bài thi trực tuyến của Cuộc thi). Trong trường hợp tất cả các tiêu chi xét duyệt đều bằng nhau, sẽ do ban tổ chức quyết định trao giải thưởng 

2. Trao giải  

a) Bộ Công an sẽ trao Bằng khen, Cúp lưu niệm, phần thưởng tiền mặt cho cá nhân, tập thể đạt giải Cuộc thi chung cuộc tại Lễ Tổng kết hoặc liên hệ để trao giải bằng hình thức phù hợp. 

b) Ban Tổ chức không tổ chức Lễ trao giải cho từng vòng thi tháng và liên hệ trực tiếp với thí sinh đạt giải để trao phần thưởng bằng hình thức phù hợp.  

c) Thông tin về giải thưởng, kết quả thi của cá nhân, tập thể đạt giải thi Cuộc thi chung cuộc và các vòng thi tháng sẽ được công bố trên website của Cuộc thi https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và trên các phương tiện thông tin, truyền thông khác.  

d) Ban Tổ chức sẽ liên hệ trực tiếp với cá nhân đạt giải bằng điện thoại; thông báo đến các tập thể đạt giải bằng văn bản. Ban Tổ chức có quyền không trao thưởng nếu thông tin của thí sinh đạt giải không trùng với thông tin trên bài dự thi.

Điều 8. Các quy định khác 

1. Trong quá trình tổ chức cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ quyết định, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn. 

2. Ban Giám khảo căn cứ Thể lệ, thang điểm và những nội dung sửa đổi, bổ sung của Ban Tổ chức để thống nhất việc chấm điểm, đánh giá thí sinh qua các phần thi. 

3. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản dự thi và cung cấp đầy đủ, đúng các thông tin bắt buộc. 

4. Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ mà Ban Tổ chức thông báo. 

5. Trong quá trình thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự thi. 

Điều 9. Không công nhận kết quả, giải quyết khiếu nại 

1. Không công nhận kết quả  

Ban Tổ chức sẽ chủ động loại bỏ và không công nhận kết quả thi đối với thí sinh dự thi trong các trường hợp sau: 

a) Sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật; 

b) Sử dụng phần mềm, kỹ thuật, công nghệ thông tin để tự động làm nhiều bài dự thi; 

c) Thực hiện hành vi vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục; làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan, an toàn thông tin của Cuộc thi. 

2. Giải quyết khiếu nại 

a) Trường hợp có khiếu nại liên quan đến kết quả Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức để xem xét, giải quyết; 

b) Thời gian nhận khiếu nại: 07 (bảy) ngày kể từ thời điểm Ban Tổ chức thông báo kết quả tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi chung cuộc/từng vòng thi tháng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và trên các phương tiện thông tin, thông  tin đại chúng khác; 

c) Cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng là Ban Tổ chức Cuộc thi; 

d) Việc lựa chọn bài thi của thí sinh, tập thể đạt giải, trao giải và giải quyết những vấn đề phát sinh của Cuộc thi do Ban Chỉ đạo Cuộc thi Bộ Công an quyết định trên cơ sở báo cáo, kiến nghị, đề xuất của Ban Tổ chức. 

Điều 10. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc thi.  

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp đăng tải Thể lệ Cuộc thi, đặt banner, logo, đường link https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn trên website, tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên các cổng thông tin của đơn vị. 

3. Thí sinh có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, ngân hàng câu hỏi, đáp án, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi trên website https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn của Ban Tổ chức. 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 

1. Thể lệ Cuộc thi có hiệu lực từ ngày được Ban Tổ chức công bố và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ website https://bocongan.gov.vn/ 

2. Để Cuộc thi đạt mục đích, yêu cầu theo đúng quy định, Bộ Công an đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cả nước quan tâm chỉ đạo, triển khai tổ chức Cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin nội bộ cơ quan, đơn vị; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia Cuộc thi.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy”; trong quá trình tổ chức, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi để được giải đáp hỗ trợ./. 

Video Clip hướng dẫn tham gia thi

 

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:  

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 

Địa chỉ: 499 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 

Hotline: 069.2345333 

Email: timhieuluatpcmt@gmail.com