Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Tổ Bảo hiểm Y tế

“TẬN TÌNH - BẢO VỆ - HIỆU QUẢ - YÊN TÂM - THỰC HIỆN”

             1. Giới thiệu chung

              Tổ Bảo hiểm Y tế được thành lập theo Quyết định số 81/QĐ-BV ngày 17/01/2017, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hoạt động thanh quyết toán Bảo hiểm Y tế.

             2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự

             - Nhân sự gồm có 04 người:

            + Phụ trách: CN. Nguyễn Thị Thanh Diệp.

            + Nhân viên: 01 Cử nhân Kế toán; 01 Cử nhân Tài chính ngân hàng; Dược sĩ cao đẳng.

            Sơ đồ tổ chức

           3. Chức năng, nhiệm vụ

           Chức năng

           Tổ Bảo hiểm Y tế có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Bệnh viện Quận 11 thực hiện quản lý bệnh viện về công tác Bảo hiểm Y tế.

           Nhiệm vụ

          - Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc áp giá các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế trong bệnh viện, nghiệp vụ trong công tác Bảo hiểm Y tế và phối hợp với các khoa, phòng trong việc thực hiện chế độ, chính sách Bảo hiểm Y tế.

          - Tham gia thông tin, tuyên truyền chính sách, chế độ về Bảo hiểm Y tế.

          - Tổng hợp, thống kê, báo cáo, thanh quyết toán Bảo hiểm Y tế theo quy định.

          - Báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác Bảo hiểm Y tế khi có yêu cầu.

          - Tham gia xây dựng việc triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác Bảo hiểm Y tế trong hoạt động của đơn vị.

          - Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về Bảo hiểm Y tế của đơn vị.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Bệnh viện Quận 11 phân công.

          4. Những thành tích nổi bật

          - Tập thể Lao động tiên tiến năm 2017, năm 2018.

          - Tập thể đạt hạng I khối phòng ban trong hoạt động 5S - Tuần lễ 5S năm 2018.

          - Tập thể đạt hạng I khối phòng ban trong hoạt động 5S - Tuần lễ 5S năm 2019.

          5. Địa điểm: Phòng 3.14, Khu A, Tầng 3.

          Email: bhyt@benhvienquan11.vn