Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Phòng Tài chính kế toán

"CAM KẾT THU ĐÚNG - CHI ĐÚNG - TRUNG THỰC KHI THANH TOÁN"

1. Giới thiệu chung: Phòng Tài Chính Kế Toán Bệnh viện Quận 11 được thành lập tháng 10 năm 2007, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự: 

Lãnh đạo phòng:

- 01 Kế toán Trưởng - Trưởng Phòng TCKT: Ths. Phan Thị Thanh Thúy.

- 01 Kế toán tổng hợp - Phó phòng TCKT: Nguyễn Thị Ngân Hà

- 01 Kế toán tài sản, thầu - Phó Phòng TCKT: ThS. Lê Thị Duyên

Nhân viên: gồm 25 người, trong đó:

Bộ phận văn phòng: 14

+ Trình độ Thạc sỹ: 5

+ Trình độ Đại học: 8

+ Trình độ Cao đẳng: 1

Bộ phận thu phí: 11

+ Trình độ thạc sỹ: 1

+ Trình độ Đại học: 8

+ Trình độ Cao đẳng: 2

3. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

- Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

- Tham mưu, báo cáo tình hình hoạt động tài chính, nghiên cứu, xây dựng hệ thống thu thập thông tin, hệ thống báo cáo nhằm đánh giá tình hình hoạt động tài chính, đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn bệnh viện.

- Tổ chức hệ thống kế toán trong bệnh viện phù hợp với quy mô và hoạt động tài chính của bệnh viện: Tổ chức nhân sự, phân công công việc, hệ thống chứng từ, biểu mẫu, quy trình kế toán…

Xây dựng quy trình quản lý nguồn thu của bệnh viện.

- Xây dựng quy chế nội bộ của bệnh viện, kế hoạch thu chi tài chính và một số kế hoạch khác.

Xây dựng quy trình quản lý tài sản của Bệnh viện theo Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/04/2023. Nhập và kiểm tra trên phần mềm quản lý tài sản.

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của bệnh viện.

- Thực hiện một số chức năng khác do Giám đốc trực tiếp lãnh đạo.

Nhiệm vụ

- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán, kế hoạch, điều hành, kiểm tra toàn bộ hoạt động thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

- Giám sát kiểm tra toàn bộ các kế hoạch thu, chi. Phản ánh toàn bộ nguồn thu, chi của bệnh viện vào phần mềm Imas, ký duyệt các chứng từ thu, chi, hợp đồng.

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh, kiểm tra, đối chiếu hóa đơn bán hàng với kế toán ấn chỉ, lập báo cáo tổng hợp thuế theo tỷ lệ phải đóng cho cơ quan thuế, theo dõi báo cáo tình hình nộp thuế của bệnh viện.

- Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn bán hàng với kế toán ấn chỉ.

Nhập hồ sơ đăng ký mua mới và gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình tại bệnh viện và các Phường, bảo hiểm trực tuyến.

- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

- Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời.

- Thực hiện kiểm tra, đối chiếu, kiểm soát các hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu với các nhà cung cấp, đối chiếu công nợ, thực hiện thanh toán các chi phí vật tư y tế, thuốc được chính xác, kịp thời.

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản. Giám sát và theo dõi các chứng từ thanh toán mua sắm, sữa chữa máy móc thiết bị, tình hình nhập mới và thanh lý tài sản khi hết hạn sử dụng, giám sát việc kiểm kê tài sản cố định, báo cáo kho công cụ, dụng cụ.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.

- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động tài chính của bệnh viện.

4. Các hoạt động

- Thực hiện quản lý tài chính, kế toán đối với toàn bộ nguồn kinh phí của bệnh viện, thực hiện đúng dự toán được cấp trên giao.

- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện trình Giám đốc và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

- Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo đúng nguyên tắc chế độ kế toán, đảm bảo phục vụ chi tiêu thường xuyên, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác tài chính kế toán về hoạt động thu chi tài chính, quản lý vật tư tài sản nhà nước.

- Theo dõi kiểm tra đối chiếu sổ sách tình hình sử dụng và chất lượng vật tư, tài sản, máy móc, trang thiết bị y tế và văn phòng trong toàn bệnh viện theo quy định.

- Quản lý chi tiêu và thanh quyết toán mọi hoạt động từ các nguồn kinh phí.

- Hàng năm, phối hợp với phòng Hành chính, Quản trị, Vật tư - thiết bị y tế …tổ chức kiểm kê chất lượng, số lượng các loại tài sản, máy móc, trang thiết bị y tế và văn phòng bệnh viện.

- Phối hợp về việc giao nhận, điều chuyển tài sản trong bệnh viện và đề xuất việc thanh lý tài sản trong bệnh viện.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí trình Giám đốc phê duyệt nộp cơ quan tài chính cấp trên.

- Theo định hướng về hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Quản lý, theo dõi thanh quyết toán viện phí đối với người bệnh, cơ quan liên quan tới bệnh nhân BHXH, người nghèo.

- Thực hiện đúng công tác quản lý xã hội hóa trong công tác y tế của bệnh viện theo quy định của Nhà nước và Bộ Y tế.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

- Tổng hợp tình hình số liệu tài chính, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

- Chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về nghiệp vụ tài chính kế toán từ các cơ quan chức năng và các đoàn thanh tra, kiểm toán.

5. Những thành tích nổi bật

- Phòng Tài chính kế toán giữ một vị trí quan trọng trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ tài chính của bệnh viện. Đội ngũ cán bộ viên chức của phòng ngay từ những ngày đầu đã không ngừng nỗ lực phấn đấu về nghiệp vụ chuyên môn nhằm đáp ứng những yêu cầu của công tác quản lý tài chính, đảm bảo thu nhập ổn định cho cán bộ công chức.

- Với tinh thần trách nhiệm cao, năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong công tác, phòng TCKT luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng kiến, cải tiến trong công việc.

- Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc, Phòng TCKT quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, đảm bảo thu đủ, chi đúng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Quản lý tập trung các nguồn thu, xây dựng các định mức thu chi nội bộ của đơn vị nhằm minh bạch và công khai hóa các chế độ chính sách đối với CB-VC. Nhờ vậy, các nguồn lực được sử dụng có hiệu quả, cơ sở vật chất không ngừng được cải tạo, mua sắm và xây mới, thu nhập của cán bộ, nhân viên cải thiện đáng kể. Điều đó góp phần tích cực trong công tác đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện. 

Khen thưởng

- Tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được tặng giấy khen, bằng khen thi đua tiên tiến nhiều năm liền. (Từ năm 2015 đến 2022).

- Đạt Giải Ba (khối các phòng ban chức năng) trong phong trào thi đua “Xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp” năm 2022.          

- Tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đoàn thể tại bệnh viện và đạt được nhiều giải thưởng cao.

6. Địa điểm: Phòng A03.02, Khu A, Lầu 3

Điện thoại: (028) 39650194

Email: tckt@benhvienquan11.vn