Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Phòng Quản lý chất lượng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG TỚI KHÁCH HÀNG

1. Giới thiệu chung

Thành lập theo Quyết định số 457/QĐ-BV ngày 05 tháng 4 năm 2017, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện.

 2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự

 Nhân sự phòng gồm 07 người

- Trưởng phòng: CKI.ĐD - CN Luật. Khưu Thoại Hoa.

- Nhân viên:

- 03 Cử nhân Y tế công cộng.

- 01 Cử nhân Quản trị bệnh viện.

- 01 Dược sĩ Cao đẳng.

- 01 Bác sĩ Y học dự phòng.

       Sơ đồ tổ chức phòng Quản lý chất lượng

3. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Bệnh viện và Hội đồng Quản lý Chất lượng Bệnh viện trong việc thực hiện các nội dung về cải tiến chất lượng Bệnh viện nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

- Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện về công tác quản lý chất lượng Bệnh viện.

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa/phòng.

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.

- Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng Bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của Bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện.

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của Bệnh viện dựa trên các Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

4. Các hoạt động

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Bệnh viện triển khai Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Y tế ban hành.

- Triển khai kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng để trình Giám đốc phê duyệt.

- Phát hiện các vấn đề, các nguy cơ tiềm ẩn đối với an toàn người bệnh, xác định các hoạt động ưu tiên và đề xuất các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh với Giám đốc Bệnh viện.

- Xây dựng kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng của Bệnh viện và triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

- Hướng dẫn các khoa phòng triển khai kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng.

- Thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.

- Phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng Bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của Bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện.

Tổ chức các lớp tập huấn về 5S, báo cáo sự cố, an toàn người bệnh, hoạt động cải tiến chất lượng,...

- Tổ chức tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện hàng quý dựa trên Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

- Triển khai hoạt động 5S cho toàn Bệnh viện.

- Triển khai hoạt động Khảo sát hài lòng người bệnh, đưa ra những vấn đề người bệnh chưa hài lòng tiến hành cải tiến.

- Tổ chức họp Mạng lưới quản lý chất lượng Bệnh viện hàng tháng.

- Đề xuất Ban Giám đốc khen thưởng, kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng.

- Tổng kết, báo cáo về các hoạt động quản lý chất lượng.

       5. Những thành tích nổi bật

     - Tập thể lao động xuất sắc năm 2017, năm 2018, năm 2019.

       - Giải nhất trong hoạt động 5S năm 2018, năm 2019, năm 2020, năm 2021, năm 2022.

       - Thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

       6. Địa điểm: Phòng B9.2, Khu B, Tầng 9.

       Email: qlclbvq11@gmail.com