Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Phòng Vật tư Trang thiết bị Y tế

"ĐẦY ĐỦ - NHANH CHÓNG - CHẤT LƯỢNG"

       1. Giới thiệu chung

       Phòng Vật tư  - Trang thiết bị được tách ra từ Khoa Dược năm 2016 do khối lượng công việc tăng lên nhiều yêu cầu phải có một bộ phận chuyên trách quản lý vật tư, hóa chất và vận hành các trang thiết bị, máy móc tại Bệnh viện.

       Phòng Vật tư  - Trang thiết bị được thành lập theo Quyết định số 415/QĐ-BV ngày 26 tháng 09 năm 2016. Sau khi thành lập, Phòng Vật tư  - Trang thiết bị được tách hoàn toàn khỏi khoa Dược và hoạt động theo chuyên môn cho đến nay.

       2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự

       Nhân sự phòng gồm 09 người:

       - Trưởng phòng: Ths. Trần Thùy Mai Thảo

       - Nhân viên:

       + 01 Cử nhân Kế toán.

       + 01 Kỹ sư cơ khí.

+ 01 Kỹ sư điện - điện tử.

       + 04 Dược sĩ Cao đẳng.

       + 01 Cử nhân CNTT

       3. Chức năng, nhiệm vụ

       - Phòng Vật tư  - Trang thiết bị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, hóa chất, trang thiết bị Y tế…trong bệnh viện.

       - Căn cứ kế hoạch chung lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sữa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị Y tế trong bệnh viện trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị Y tế, hóa chất, vật tư tiêu hao, theo kế hoạch được duyệt.

       - Tổng hợp các yêu cầu mua sắm, sửa chữa trang thiết bị Y tế, hoá chất, vật tư tiêu hao của các khoa/phòng trong bệnh viện.

       - Tổ chức đấu thầu mua sắm, sữa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị Y tếtheo qui định của nhà nước.

       - Tổ chức duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị Y tế kịp thời, thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị Y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận lại tình trạng thiết bị và ký tên vào sổ theo dõi.

       - Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

       - Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy có giá trị lớn phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng đúng chuyên môn theo quyết định của Giám đốc bệnh viện.

       - Kiểm tra việc khai thác và sử dụng tất cả máy móc đã trang bị tại các đơn vị, khoa, phòng. Luôn đề cao công tác an toàn phòng chống cháy nổ. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị Y tế trong bệnh viện trình Giám đốc.

       4. Phương hướng hoạt động của Phòng trong thời gian tới

       - Xây dựng hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của phòng Vật tư trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cũng như đột xuất các trang thiết bị của Bệnh viện, đảm bảo công tác thăm khám chữa bệnh đạt hiệu quả cao nhất, mua sắm vật t­ư tiêu hao, cấp phát đầy đủ, kịp thời các mặt hàng theo yêu cầu của các đơn vị, khoa phòng trong Bệnh viện.

       - Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, máy móc Y tế hàng năm trình cho cho Ban Giám đốc bệnh viện.

       - Hoàn thành tốt công tác đấu thầu mua sắm vật tư tiêu hao, trang thiết bị Y tế hàng năm theo kế hoạch mà Ban Giám đốc đã phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, đúng luật cũng như chất lượng hàng hoá.                  

       5. Khen thưởng

       Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 06 năm liên tục (năm 2017 đến năm 2022).

       6. Địa điểm                                                         

       Phòng A3.11, khu A, Tầng 

       Email: vtttb@benhvienquan11.vn

       MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ