Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Phòng Tổ Chức Cán Bộ

“CHUYÊN NGHIỆP - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ”

           1. Giới thiệu chung

         Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập theo Quyết định số 740/QĐ-BV ngày 25/11/2016, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

           2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự: 

          Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Thùy Dung.

           Nhân viên: gồm 10 người, trong đó:

           - Sau đại học: 02 Thạc sĩ Luật.

          - Đại học: 01 CN Ngữ Văn, 01 CN Luật, 01 CN Cử nhân lưu trữ và quản trị văn phòng.

          - Cao đẳng: 01 Điều dưỡng, 01 Tài chính ngân hàng.

          - Cố vấn chuyên môn: 01 CN Tài chính kế toán, 01 CN Luật, 01 CN Hành chính.

          3. Chức năng, nhiệm vụ

          Chức năng

       Phòng Tổ chức cán bộ là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Bệnh viện Quận 11, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Bệnh viện quản lý về lĩnh vực tổ chức bộ máy; biên chế và số lượng người làm việc; quản lý, sử dụng viên chức, người lao động; thực hiện chế độ chính sách; phát triển nguồn nhân lực; công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

         Nhiệm vụ

Tham mưu Giám đốc quản lý về tổ chức bộ máy của bệnh viện.

- Tham mưu Giám đốc quản lý, sử dụng viên chức, người lao động tại Bệnh viện theo quy định của pháp luật

- Tham mưu Giám đốc quản lý chế độ, chính sách tiền lương đối với viên chức, người lao động tại Bệnh viện

- Tham mưu Giám đốc tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức, về quản lý viên chức, người lao động tại Bệnh viện và chế độ chính sách theo quy định của Giám đốc Bệnh viện và theo thẩm quyền.

- Tham mưu Giám đốc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Bệnh viện:

- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bệnh viện giao.

        4. Hoạt động

       - Quản lý nhân lực

       + Lao động tiền lương, quản lý hồ sơ lý lịch, theo dõi học tập…

       + Tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách…

       + Bổ nhiệm, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật…

      - Đào tạo: Quy hoạch và lập kế hoạch, theo dõi thực hiện đào tạo cán bộ, viên chức.

   - Bảo vệ chính trị nội bộ: Tiếp công dân, giải quyết đơn; thanh tra, kiểm tra; công tác phòng, chống tham nhũng.

      - Công tác tổ chức.

      5. Những thành tích nổi bật

Đạt thành tích Tập thể Lao động tiên tiến 07 năm liền (từ năm 2016-2023).

- Đạt thành tích Tập thể Lao động xuất sắc năm 2020, 2021, 2022.

      6. Địa điểm: Phòng B9.1, Khu B, Tầng 9

      Điện thoại: (028) 39650197

      Email: tccb@benhvienquan11.vn