Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

"KẾ HOẠCH CỤ THỂ, HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ, PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN"

1. Giới thiệu chung

Phòng Kế hoạch tổng hợp (Phòng Nghiệp vụ Y cũ) chính thức được thành lập vào tháng 10/2007, cùng thời điểm Bệnh viện Quận 11 thành lập trên cơ sở Trung tâm Y tế Quận 11 cũ (theo Quyết định 102/2007/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 07 năm 2007 về việc thành lập Bệnh viện Quận 11 trực thuộc UBND Quận 11).

Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

- 10/2007 - 10/2010: BS. Ung Mạc Hy Minh - Phó giám đốc - Phụ trách phòng.

- 10/2010 - 07/2011: BS. Nguyễn Thị Thu Vân  - Quyền Trưởng phòng.

- 07/2011 - 09/2016: BS. Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng phòng;

- 09/2016 - 2/2018 : BS. Nguyễn Hoàng Ly - Phó Trưởng phòng.

- 2/2018 đến 2020: BS. Nguyễn Thanh Tâm - Phụ trách phòng.

- 2020 đến 05/2021: BS. Nguyễn Thị Thu Vân - Phó giám đốc - Phụ trách phòng.

- 05/2021 đến 10/2023: BS. Lê Thị Thanh Tiên - Phụ trách phòng.

2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự

- Tổng cộng: 16 người.

- Trong đó:

+ Lãnh đạo: BS.CKI. Lê Nguyễn Hoàng - Trưởng phòng.

+ Nhân viên: 11 người, trong đó: 02 Bs đa khoa, 02 Bs Y học dự phòng, 01 Dược sĩ Đại học, 03 Cử nhân Y tế công cộng, 01 Cử nhân Quản lý bệnh viện, 02 Cử nhân quản trị kinh doanh.

3. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Phòng Kế hoạch tổng hợp là Phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động chung của bệnh viện.

- Kế hoạch hoạt động của các khoa/phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện

- Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho các khoa.

- Kiểm tra và lưu trữ HSBA.

- Chỉnh sửa sai sót đơn thuốc ngoại trú.

- Tổ chức hội chẩn chuyên môn cấp bệnh viện và cấp liên viện.

- Cấp giấy chứng nhận thương tích, sao lục HSBA, tóm tắt HSBA.

Nhiệm vụ

- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, lập kế hoạch hoạt động chung của bệnh viện và hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét và chỉ đạo.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.

- Phối hợp và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

4. Những thành tích nổi bật

Trong suốt quá trình hoạt động, phòng Kế hoạch tổng hợp đã đạt được các thành tích sau:

- Giấy khen tập thể xây dựng triển khai tốt đề án cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2016.

- Giấy khen tập thể đã có thành tích trong phong trào thi đua nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2016.

- Giấy khen tập thể lao động tiên tiến năm 2017, 2021.

- Giấy khen tập thể lao động xuất sắc năm 2018, 2019, 2020.

 5. Địa điểm: Phòng 3.15, Lầu 3 - Bệnh viện Quận 11.

Số điện thoại: 028. 3965.0220 hoặc 028.38586257 (114)

Email: kehoachtonghopbvq11@gmail.com hoặc khth@benhvienquan11.vn