Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Ban Công nghệ thông tin

            1. Giới thiệu chung

             Ban Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định 267/QĐ-BV ngày 02/02/2018, tiền thân là được tách ra từ Phòng Công nghệ thông tin.

            2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự

           - Trưởng Ban: BSCKII. Phạm Quốc Dũng - Giám đốc Bệnh viện.

           - Phó trưởng Ban: KS.CNTT. Nguyễn Thành Nhân

           - Nhân viên: 06 người, trong đó:

           + 01 Thạc sĩ Công nghệ thông tin.

           + 03 Kỹ sư Công nghệ thông tin.

           + 01 Cử nhân Công nghệ thông tin.

           + 01 Cao Đẳng công nghệ thông tin.

           Sơ đồ tổ chức

         3. Chức năng, nhiệm vụ

       - Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo đúng các quy định của pháp luật.

         - Tham mưu về cộng nghệ cho Giám đốc.

       - Lập kế hoạch triển khai bệnh án điện tử, các ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động khám chữa bệnh và hoạt động quản lý của Bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt; tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa phòng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

        - Giám sát, đánh giá, kiến nghị với khoa phòng về việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động và ứng dụng CNTT.

        - Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả hệ thống mạng, thư điện tử; đảm bảo việc kết nối thông tin giữa các phòng,ban, khoa trong Bệnh viện.

        - Tham mưu cho Giám đốc các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bệnh viện.

        - Tổ chức hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng cộng nghệ thông tin cho cán bộ, viên chức của Bệnh viện.

        - Thực hiện công tác báo cáo, thống kê theo quy định và yêu cầu của Bệnh viện.

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bệnh viện giao.

        4. Thông tin liên hệ: Phòng 2.10, Lầu 1, Khu B.

         Điện thoại liên hệ: 0977.770.826

         Email: bancntt@benhvienquan11.vn