Đường dây nóng Bệnh Viện: (028) 38586257 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Quyết định Phê duyệt kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử

Thứ sáu, 15/11/2019, 09:43:06 Lượt xem: 118

Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử có 4 mục tiêu cụ thể:

a) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, đảm bảo quản lý đầy đủ các thông tin theo quy định tại quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, cung cấp các giao diện tương tác với Bộ Y tế, Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chuyên gia y tế và người dân.

b) Thu thập trực tiếp thông tin sức khỏe của người dân hoặc thu thập từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vào hồ sơ sức khỏe điện tử thông qua các tiêu chuẩn của ngành y tế đã ban hành bao gồm tiêu chuẩn quốc tế HL7 và chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

c) Đến năm 2020: Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, tối thiểu 80% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại Sở Y tế và Trung tâm dữ liệu Y tế Quốc gia.

d) Năm 2025: 95% người dân trên toàn quốc có hồ sơ sức khỏe điện tử, được cập nhật thông tin sức khỏe thường xuyên và được kết nối với tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước.

Về xây dựng, hoàn thiện phần mềm hồ sơ sức khỏe, Quyết định yêu cầu phần mềm hồ sức khỏe đáp ứng các quy định về thiết kế và chức năng cụ thể như sau:

a) Về thiết kế phần mềm, phần mềm được thiết kế đáp ứng các quy định sau:

- Phải ghi nhận toàn bộ nội dung, thông tin như hồ sơ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế (Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu);

- Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

- Tương thích với tiêu chuẩn HL7;

- Có khả năng kết nối, liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử với hệ thống mã định danh y tế cho người dân (ID) và các hệ thống thông tin y tế liên quan.

b) Các nhóm chức năng của phần mềm:

- Nhóm chức năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe;

- Nhóm chức năng quản lý hành chính;

- Nhóm chức năng quản lý hạ tầng thông tin.

c) Tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định tại mục 2, Chương II của Luật An toàn thông tin mạng.

Cục Công nghệ thông tin được giao nhiệm vụ: (1) Xây dựng, hoàn thiện và duy trì hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử; (2) Xây dựng hệ thống quản lý mã định danh y tế; (3) Xây dựng tài liệu chuyên môn và các văn bản hướng dẫn; (4) Hướng dẫn, hỗ trợ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử; (5) Hỗ trợ trích xuất dữ liệu và kết nối liên thông dữ liệu giữa các phần mềm thông tin y tế với hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử; (6) Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và hiệu quả triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên toàn quốc; (7) Tổng hợp, phân tích dữ liệu sức khỏe của người dân từ các địa phương, đơn vị vào hệ thống hồ sơ sức khỏe, hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe của người dân trên toàn quốc.

Theo Quyết định, các Vụ, Cục có liên quan sẽ chịu trách nhiệm xây dựng tài liệu chuyên môn và các văn bản hướng dẫn, bao gồm: (1) Xây dựng chuẩn kết nối liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử với hệ thống mã định danh y tế cho người dân và các hệ thống thông tin y tế liên quan; (2) Xây dựng quy chế sử dụng, quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn thông tin hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử; (3) Quy định về lập, cập nhật, khai thác hồ sơ sức khỏe điện tử; (4) Xây dựng cơ chế tài chính để duy trì, vận hành hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Thời gian hoàn thành: Năm 2020

Bộ trưởng Bộ Y tế giao Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm: (1) Trên cơ sở Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế, căn cứ vào thực tế, Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử của địa phương, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt (hoặc phê duyệt theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và tổ chức triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tại địa phương, bảo đảm hoàn thành trong năm 2020; (2) Thành lập nhóm Hỗ trợ triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tại địa phương; (3) Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử tại địa phương và báo cáo Bộ Y tế; (4) Trường hợp Sở Y tế sử dụng phần mềm hồ sơ sức khỏe của các nhà cung cấp khác nhau thì các phần mềm đó phải đáp ứng các quy định tại điểm 1, mục IV Kế hoạch này; đồng thời hằng tuần phải đồng bộ dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân trên địa bàn tỉnh về Trung tâm dữ liệu Y tế Quốc gia để phục vụ việc kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu sức khỏe của người dân trên toàn quốc; (5) Đồng bộ dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân trên địa bàn tỉnh về Trung tâm dữ liệu Y tế Quốc gia tại địa chỉ http://www.hososuckhoe.gov.vn hoặc http://www.myehr.vn.

Quyết định số 5349/QĐ-BYT về Phê duyệt kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử (file đính kèm)

Theo: SỞ Y TẾ TP.HCM