Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Phòng Hành Chính Quản Trị

"TẬN TÂM PHỤC VỤ - ĐẢM BẢO KỸ THUẬT - TRÁCH NHIỆM HÀNG ĐẦU"

             

I. GIỚI THIỆU PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

 1. Giới thiệu chung

Thành lập theo Quyết định số 742/QĐ-BV ngày 25/11/2016, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các hoạt động hành chính quản trị tại bệnh viện.

2. Cơ cấu tổ chức, nhân sự

Hiện tại, tổng số nhân sự Phòng Hành chính quản trị gồm: 24 người. 
Trong đó:

- Thạc sĩ: 01 người

- Đại học: 11 người.

- Trung cấp: 01 người.

- Sơ học: 12 người.

3. Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Chức năng

Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

3.2. Nhiệm vụ

- Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng, văn phòng phẩm, ấn phẩm, đồ vải, trang phục cho các khoa, phòng trong Bệnh viện, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư của bệnh viện theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc trong Bệnh viện.

- Đảm bảo công tác hậu cần các buổi họp, hội nghị, hội thảo toàn bệnh viện.

- Quản lý nhà cửa, kho bãi, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện và tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các thiết bị thông dụng theo kế hoạch.

- Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện và quản lý chất thải Bệnh viện đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra hệ thống cấp nước, bảo dưỡng hệ thống điện, máy phát điện dự phòng và hệ thống xử lý nước thải bệnh viện.

- Đảm bảo môi trường bệnh viện xanh - sạch - đẹp. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc Bệnh viện.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ và an toàn lao động trong bệnh viện.

- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

- Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong Bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

4. Thành tích 

- Đạt Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến 04 năm liền (2016-2019).

- Đạt Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2020.           

5. Định hướng phát triển

- Thực hiện công việc, nhiệm vụ theo đúng quy trình ISO trong bệnh viện.

- Xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch và hoạt động hiệu quả.

- Phát triển chuyên môn cho các tổ theo hướng chuyên sâu và chuyên môn hóa.

6. Thông tin liên hệ: Phòng 2.4, Lầu 2 - Trung tâm Y tế Quận

Số điện thoại: (028) 39.623.376

Email: hcqt(@benhvienquan11.vn