Đường dây nóng Bệnh Viện: (028) 38586257 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Phòng Hành Chính Quản Trị

"TẬN TÂM PHỤC VỤ - ĐẢM BẢO KỸ THUẬT - TRÁCH NHIỆM HÀNG ĐẦU"

             1. Giới thiệu chung

             Thành lập theo Quyết định số 742/QĐ-BV ngày 25/11/2016, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các hoạt động hành chính quản trị tại bệnh viện.

             2. Cơ cấu tổ chức, nhân sự

             Hiện tại, tổng số nhân sự Phòng Hành chính quản trị gồm: 23 người.

             

            Trong đó:

            - Đại học: 10 người.

            - Trung cấp: 01 người.

            - Sơ học:12 người.

            3. Chức năng, nhiệm vụ

            Chức năng

           Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

            Nhiệm vụ

            - Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

          - Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

           - Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi, công văn đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

            - Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bện viện.

            - Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

            - Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.

            - Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

            - Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

            - Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch đẹp, hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

            - Đảm bảo công tác an ninh trật tư chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo vệ trong Bệnh viện. 

            - Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

            - Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí tham ô.

           - Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao của các khoa, phòng trong bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

            4.Thành tích: Tập thể lao động tiên tiến: 2016, 2017, 2018.

            5. Định hướng phát triển

            - Thực hiện công việc, nhiệm vụ theo đúng quy trình ISO trong bệnh viện.

            - Xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch và hoạt động hiệu quả.

            - Phát triển chuyên môn cho các tổ theo hướng chuyên sâu và chuyên môn hóa.

            6. Thông tin liên hệ: Phòng 2.4, Lầu 2 - Trung tâm Y tế Quận

           Số điện thoại: (028) 39 623 376

           Email: phcqt.bvq11@gmail.com