Đường dây nóng Bệnh Viện: (028) 38586257 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095
Sơ đồ tổ chức bộ máy bệnh viện quận 11
Tất cả vì sức khỏe cộng đồng

Biên chế nhân lực bệnh viện quận 11
Tất cả vì sức khỏe cộng đồng
Theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân quận 11 từ năm 2018 Bệnh viện quận 11 là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ tài chính; xây dựng số lượng người làm việc theo Đề án vị trí việc làm đã được cấp trên phê duyệt.