Đường dây nóng Bệnh Viện: (028) 38586257 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Tồ Bảo hiểm y tế

Giới thiệu:
iền thân là Phòng Kế hoạch tổng hợp đến ngày 18/01/2017 được tách ra thành Tổ Bảo hiểm y tế.
Nhân sự: 04
Có 4 bộ phận : Nội trú, Ngoại trú, Dịch vụ kỹ thuật và đồng bộ dữ liệu giữa bệnh viện và cổng thông tin của Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế.
tham mưu giúp Ban Giám đốc Bệnh viện Quận 11 thực hiện quản lý công tác Bảo hiểm y tế.
Nhiệm vụ:
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc áp giá các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế trong bệnh viện, nghiệp vụ trong công tác bảo hiểm y tế và phối hợp với các khoa, phòng trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế.
- Tham gia thông tin, tuyên truyền chính sách, chế độ về bảo hiểm y tế.
- Tổng hợp, thống kê, báo cáo, thanh quyết toán bảo hiểm y tế theo quy định.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác bảo hiểm y tế khi có yêu cầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Bệnh viện Quận 11 phân công.
Khen thưởng:
Năm 2017 Tập thể lao động tiên tiến
Phương hướng hoạt động:
- Ánh xạ danh mục dịch vụ kỹ thuật được phê duyệt theo danh mục tương đương chuyển lên cổng giám định điện tử của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa phần mềm bệnh viện với số liệu chuyển lên cổng điện tử.
- Hoàn thành các báo cáo theo quy định đúng thời gian và thực hiện công tác phục vụ giám định tập trung tốt, hoạt động thanh quyết toán với cơ quan cấp trên đúng quy định.
Định hướng phát triển:
- Tiếp tục xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, cập nhật kịp thời các thông tin trong ngành.
- Tham gia xây dựng việc triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác bảo hiểm y tế trong hoạt động của đơn vị.
- Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về Bảo hiểm y tế của đơn vị.